Επικοινωνία: Τηλ.: +30 6976784678 | e-mail: securityexpert@mailbox.gr
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων – Σύγκριση με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

formoula-gia-tourkiki-stratiotiki-vasi-stin-kypro

Το τουρκικό Γενικό Επιτελείο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα επικαιροποιημένα αριθμητικά δεδομένα για το ανθρώπινο δυναμικό των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, για πρώτη φορά μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 που οδήγησε στην απόταξη 4.688 αξιωματικών και υπαξιωματικών.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα α λα FBI για την αστυνομία μετά τη λύση του Κυπριακού

b91b92e522393e0363e1e5e7ed7aa797

Μαθήματα α λα FBI για το μοντέλο της αστυνομίας μετά από λύση του Κυπριακού, παρουσίασε εμπειρογνώμονας από τις ΗΠΑ, στην Κύπρο, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της προσαρμογής ομοσπονδιακών μοντέλων αστυνόμευσης για τις αναμενόμενες ανάγκες μιας μελλοντικής ενωμένης Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Πόσους αστυνομικούς «χάνουν» εφοπλιστές, εκδότες, πολιτικοί και δικαστικοί. Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

apo-dwrea-to-sustima-epikoinwniwn-tis-elas.w_l_1

Στο μικροσκόπιο επιτροπής αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. μπήκαν κατηγορίες επισήμων που απασχολούν εκατοντάδες αστυνομικούς στις συνοδείες ασφαλείας τους, στο πλαίσιο του σχεδίου εξοικονόμησης προσωπικού που εφαρμόζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Διαβάστε περισσότερα

Ενας αστυνομικός για ολόκληρο το νησί της Τήλου!

astinomia1_2

Στο βιβλίο ρεκόρ των Γκίνες, διεκδικεί σίγουρα μια θέση ο ένας και μοναδικός αστυνομικός που έχει αναλάβει την αστυνόμευση σε ολόκληρο το νησί της Τήλου!

Διαβάστε περισσότερα

Μη μιλάς, μη γελάς, συνοδεύει η ΕΛ.ΑΣ!

Óå Öáñ ÏõÝóô ìåôáôñÜðçêå ôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, üôáí Ýíáò áëëïäáðüò Ýâãáëå ôï ðåñßóôñïöï êáé Üñ÷éóå íá ðõñïâïëåß áäéáêñßôùò ôñáõìáôßæïíôáò ôñßá Üôïìá, åê ôùí ïðïßùí ôï Ýíá èáíÜóéìá. ¼ëá óõíÝâçóáí óôéò ôÝóóåñéò êáé ìéóÞ, ìå ôïõò êáôáóôçìáôÜñ÷åò êáé ôïõò ðåñáóôéêïýò óôç óõìâïëÞ ôùí ïäü ÆÞíùíïò êáé Êïõìïõíäñïýñïõ íá ôñÝ÷ïõí íá óùèïýí áðü ôïõò ðõñïâïëéóìïýò ôïõ Iñáêéíïý. Ï êáõãÜò îåêßíçóå ìåôÜ ôï äéáðëçêôéóìü ðïõ åß÷å ìå ìéá ðùëÞôñéá êáôáóôÞìáôïò ï Éñáêéíüò, êáèþò áñêåôÝò öïñÝò óôï êáôÜóôçìá ðïõ äïýëåõå ç êïðÝëá åß÷å äçìéïõñãÞóåé óùñåßá ðñïâëçìÜôùí. Ôïí áëëïäáðü ðñïóðÜèçóå óÞìåñá íá ôïí êáèçóõ÷Üóåé ï éäéïêôÞôçò ôïõ êáôáóôÞìáôïò áëëÜ êé Ýíáò óõíåñãÜôçò ôïõ. Ï Éñáêéíüò üìùò, ï ïðïßïò áñ÷éêÜ ìåôÜ ôéò ðáñáôçñÞóåéò ôïõ éäéïêôÞôç êáé ôïõ óõíåñãÜôç ôïõ áðï÷ùñÞóåé áðï ôï óçìåßï, åðÝóôñåøå ëßãç þñá áñãüôåñá ìå óôü÷ï íá äçìéïõñãÞóåé êáé ðÜëé ðñüâëçìá. Ï óõíåñãÜôçò ôïõ éäéïêôÞôç ðñïóðÜèçóå êáé ðÜëé íá ôïí çñåìÞóåé üìùò ï Éñáêéíüò Þôáí áðïöáóéóìÝíïò íá óêïôþóåé üðùò ëÝíå êáé óôï protothema.gr áõôüðôåò ìÜñôõñåò. ¸âãáëå ôï ðåñßóôñïöï êáé ðõñïâüëçóå åíáíôßïí ôïõ óõíåñãÜôç ôïõ éäéïêôÞôç ôñáõìáôßæïíôáò ôïí èáíÜóéìá óôçí êïéëéáêÞ ÷þñá. Ï áëëïäáðüò ìåôáöÝñèçêå óôïí Åõáããåëéóìü üðïõ ðáñÜ ôéò ðñïóðÜèåéåò ôùí ãéáôñþí êáôÝëçîå. Áðü ôéò åðôÜ óöáßñåò üìùò ðïõ Ýñéîå ôñáõìáôßóôçêáí áëëÜ äõï Üôïìá åê ôùí ïðïßùí ôï Ýíá åñãÜæåôáé óôçí ðåñéï÷Þ åíþ ôï Üëëï Þôáí Ýíáò ðåñáóôéêüò. Ïé äýï Üíäñåò ôñáõìáôßóôçêáí óôï ãüíáôï êáé óôïí áóôñÜãáëï áíôéóôïß÷ùò. --ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Το τηλέφωνο στο γραφείο του ταξίαρχου Χ χτύπησε ένα μεσημέρι πριν από περίπου δυο χρόνια. Ήταν η εποχή που τα πράγματα στην Ελλάδα είχαν ήδη αρχίσει να αλλάζουν. Από όλες τις απόψεις.

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Νέα