Επικοινωνία: Τηλ.: +30 6976784678 | e-mail: securityexpert@mailbox.gr
Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μη μιλάς, μη γελάς, συνοδεύει η ΕΛ.ΑΣ!

Óå Öáñ ÏõÝóô ìåôáôñÜðçêå ôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, üôáí Ýíáò áëëïäáðüò Ýâãáëå ôï ðåñßóôñïöï êáé Üñ÷éóå íá ðõñïâïëåß áäéáêñßôùò ôñáõìáôßæïíôáò ôñßá Üôïìá, åê ôùí ïðïßùí ôï Ýíá èáíÜóéìá. ¼ëá óõíÝâçóáí óôéò ôÝóóåñéò êáé ìéóÞ, ìå ôïõò êáôáóôçìáôÜñ÷åò êáé ôïõò ðåñáóôéêïýò óôç óõìâïëÞ ôùí ïäü ÆÞíùíïò êáé Êïõìïõíäñïýñïõ íá ôñÝ÷ïõí íá óùèïýí áðü ôïõò ðõñïâïëéóìïýò ôïõ Iñáêéíïý. Ï êáõãÜò îåêßíçóå ìåôÜ ôï äéáðëçêôéóìü ðïõ åß÷å ìå ìéá ðùëÞôñéá êáôáóôÞìáôïò ï Éñáêéíüò, êáèþò áñêåôÝò öïñÝò óôï êáôÜóôçìá ðïõ äïýëåõå ç êïðÝëá åß÷å äçìéïõñãÞóåé óùñåßá ðñïâëçìÜôùí. Ôïí áëëïäáðü ðñïóðÜèçóå óÞìåñá íá ôïí êáèçóõ÷Üóåé ï éäéïêôÞôçò ôïõ êáôáóôÞìáôïò áëëÜ êé Ýíáò óõíåñãÜôçò ôïõ. Ï Éñáêéíüò üìùò, ï ïðïßïò áñ÷éêÜ ìåôÜ ôéò ðáñáôçñÞóåéò ôïõ éäéïêôÞôç êáé ôïõ óõíåñãÜôç ôïõ áðï÷ùñÞóåé áðï ôï óçìåßï, åðÝóôñåøå ëßãç þñá áñãüôåñá ìå óôü÷ï íá äçìéïõñãÞóåé êáé ðÜëé ðñüâëçìá. Ï óõíåñãÜôçò ôïõ éäéïêôÞôç ðñïóðÜèçóå êáé ðÜëé íá ôïí çñåìÞóåé üìùò ï Éñáêéíüò Þôáí áðïöáóéóìÝíïò íá óêïôþóåé üðùò ëÝíå êáé óôï protothema.gr áõôüðôåò ìÜñôõñåò. ¸âãáëå ôï ðåñßóôñïöï êáé ðõñïâüëçóå åíáíôßïí ôïõ óõíåñãÜôç ôïõ éäéïêôÞôç ôñáõìáôßæïíôáò ôïí èáíÜóéìá óôçí êïéëéáêÞ ÷þñá. Ï áëëïäáðüò ìåôáöÝñèçêå óôïí Åõáããåëéóìü üðïõ ðáñÜ ôéò ðñïóðÜèåéåò ôùí ãéáôñþí êáôÝëçîå. Áðü ôéò åðôÜ óöáßñåò üìùò ðïõ Ýñéîå ôñáõìáôßóôçêáí áëëÜ äõï Üôïìá åê ôùí ïðïßùí ôï Ýíá åñãÜæåôáé óôçí ðåñéï÷Þ åíþ ôï Üëëï Þôáí Ýíáò ðåñáóôéêüò. Ïé äýï Üíäñåò ôñáõìáôßóôçêáí óôï ãüíáôï êáé óôïí áóôñÜãáëï áíôéóôïß÷ùò. --ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Το τηλέφωνο στο γραφείο του ταξίαρχου Χ χτύπησε ένα μεσημέρι πριν από περίπου δυο χρόνια. Ήταν η εποχή που τα πράγματα στην Ελλάδα είχαν ήδη αρχίσει να αλλάζουν. Από όλες τις απόψεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κινέζοι αστυνομικοί περπάτησαν 8χλμ. για να βρούν χρήματα που έπεσαν από τουαλέτα τρένου

ImageHandler (3)_52

Τον τίτλο των πιο ευσυνείδητων αστυνομικών διεκδικούν επάξια δύο Κινέζοι ένστολοι οι  οποίοι περπάτησαν 8χλμ. κατά μήκος σιδηροδρομικής γραμμής προκειμένου να βρουν τα χρήματα που έχασε ζευγάρι που ταξίδευε με τρένο.

Διαβάστε περισσότερα

Σε μάχιμες θέσεις στην Αττική οι 700 της φύλαξης στόχων.

d465a-creteplus_gr_omada_dias

Σε περίπου 300 υπολογίζονται οι αστυνομικοί που υπηρετούν στο 5ο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας Αττικής και πρόκειται να αποσυρθούν από τη φύλαξη επιχειρηματιών, τραπεζιτών και δημοσιογράφων. Αλλοι 400 αστυνομικοί, που ανήκουν στη Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και διατίθενται για τη φύλαξη πρώην υπουργών και γενικών γραμματέων, αναμένεται να πάρουν φύλλα πορείας για Τμήματα Ασφαλείας και άλλες «μάχιμες» υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., όπως η ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η Αμεση Δράση κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σέρνει με το αυτοκίνητο αστυνομικό (Βίντεο)

14183804_1298149866876363_2410005789894151443_n

Μάχη σώμα με σώμα δίνει μια ανυπότακτη γυναίκα με έναν αστυνομικό στη Τζόρτζια των ΗΠΑ. Το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου καταγράφει μια ατίθαση κοπέλα να μην υπακούει στις διαταγές των Αρχών και στην προσπάθειά της να αποφύγει τη σύλληψη, σέρνει με το αυτοκίνητό της τον ένστολο άντρα.

Διαβάστε περισσότερα

VIP υποσχέσεις – Θα πραγματοποιηθεί η εξαγγελία;

SSSSSSSS_1

Από τις αμέτρητες υποσχέσεις των κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες, ρεκόρ εμφανίσεων έχουν η κατάργηση της παροχής βουλευτικών αυτοκινήτων και η μείωση των αστυνομικών, που φυλάνε τους VIP της ταλαίπωρης αυτής χώρας.

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Νέα