Επικοινωνία: Τηλ.: +30 6976784678 | e-mail: securityexpert@mailbox.gr
Σάββατο 20 Απριλίου 2019

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πόσους αστυνομικούς «χάνουν» εφοπλιστές, εκδότες, πολιτικοί και δικαστικοί. Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

apo-dwrea-to-sustima-epikoinwniwn-tis-elas.w_l_1

Στο μικροσκόπιο επιτροπής αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. μπήκαν κατηγορίες επισήμων που απασχολούν εκατοντάδες αστυνομικούς στις συνοδείες ασφαλείας τους, στο πλαίσιο του σχεδίου εξοικονόμησης προσωπικού που εφαρμόζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Διαβάστε περισσότερα

Ενας αστυνομικός για ολόκληρο το νησί της Τήλου!

astinomia1_2

Στο βιβλίο ρεκόρ των Γκίνες, διεκδικεί σίγουρα μια θέση ο ένας και μοναδικός αστυνομικός που έχει αναλάβει την αστυνόμευση σε ολόκληρο το νησί της Τήλου!

Διαβάστε περισσότερα

Μη μιλάς, μη γελάς, συνοδεύει η ΕΛ.ΑΣ!

Óå Öáñ ÏõÝóô ìåôáôñÜðçêå ôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, üôáí Ýíáò áëëïäáðüò Ýâãáëå ôï ðåñßóôñïöï êáé Üñ÷éóå íá ðõñïâïëåß áäéáêñßôùò ôñáõìáôßæïíôáò ôñßá Üôïìá, åê ôùí ïðïßùí ôï Ýíá èáíÜóéìá. ¼ëá óõíÝâçóáí óôéò ôÝóóåñéò êáé ìéóÞ, ìå ôïõò êáôáóôçìáôÜñ÷åò êáé ôïõò ðåñáóôéêïýò óôç óõìâïëÞ ôùí ïäü ÆÞíùíïò êáé Êïõìïõíäñïýñïõ íá ôñÝ÷ïõí íá óùèïýí áðü ôïõò ðõñïâïëéóìïýò ôïõ Iñáêéíïý. Ï êáõãÜò îåêßíçóå ìåôÜ ôï äéáðëçêôéóìü ðïõ åß÷å ìå ìéá ðùëÞôñéá êáôáóôÞìáôïò ï Éñáêéíüò, êáèþò áñêåôÝò öïñÝò óôï êáôÜóôçìá ðïõ äïýëåõå ç êïðÝëá åß÷å äçìéïõñãÞóåé óùñåßá ðñïâëçìÜôùí. Ôïí áëëïäáðü ðñïóðÜèçóå óÞìåñá íá ôïí êáèçóõ÷Üóåé ï éäéïêôÞôçò ôïõ êáôáóôÞìáôïò áëëÜ êé Ýíáò óõíåñãÜôçò ôïõ. Ï Éñáêéíüò üìùò, ï ïðïßïò áñ÷éêÜ ìåôÜ ôéò ðáñáôçñÞóåéò ôïõ éäéïêôÞôç êáé ôïõ óõíåñãÜôç ôïõ áðï÷ùñÞóåé áðï ôï óçìåßï, åðÝóôñåøå ëßãç þñá áñãüôåñá ìå óôü÷ï íá äçìéïõñãÞóåé êáé ðÜëé ðñüâëçìá. Ï óõíåñãÜôçò ôïõ éäéïêôÞôç ðñïóðÜèçóå êáé ðÜëé íá ôïí çñåìÞóåé üìùò ï Éñáêéíüò Þôáí áðïöáóéóìÝíïò íá óêïôþóåé üðùò ëÝíå êáé óôï protothema.gr áõôüðôåò ìÜñôõñåò. ¸âãáëå ôï ðåñßóôñïöï êáé ðõñïâüëçóå åíáíôßïí ôïõ óõíåñãÜôç ôïõ éäéïêôÞôç ôñáõìáôßæïíôáò ôïí èáíÜóéìá óôçí êïéëéáêÞ ÷þñá. Ï áëëïäáðüò ìåôáöÝñèçêå óôïí Åõáããåëéóìü üðïõ ðáñÜ ôéò ðñïóðÜèåéåò ôùí ãéáôñþí êáôÝëçîå. Áðü ôéò åðôÜ óöáßñåò üìùò ðïõ Ýñéîå ôñáõìáôßóôçêáí áëëÜ äõï Üôïìá åê ôùí ïðïßùí ôï Ýíá åñãÜæåôáé óôçí ðåñéï÷Þ åíþ ôï Üëëï Þôáí Ýíáò ðåñáóôéêüò. Ïé äýï Üíäñåò ôñáõìáôßóôçêáí óôï ãüíáôï êáé óôïí áóôñÜãáëï áíôéóôïß÷ùò. --ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Το τηλέφωνο στο γραφείο του ταξίαρχου Χ χτύπησε ένα μεσημέρι πριν από περίπου δυο χρόνια. Ήταν η εποχή που τα πράγματα στην Ελλάδα είχαν ήδη αρχίσει να αλλάζουν. Από όλες τις απόψεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κινέζοι αστυνομικοί περπάτησαν 8χλμ. για να βρούν χρήματα που έπεσαν από τουαλέτα τρένου

ImageHandler (3)_52

Τον τίτλο των πιο ευσυνείδητων αστυνομικών διεκδικούν επάξια δύο Κινέζοι ένστολοι οι  οποίοι περπάτησαν 8χλμ. κατά μήκος σιδηροδρομικής γραμμής προκειμένου να βρουν τα χρήματα που έχασε ζευγάρι που ταξίδευε με τρένο.

Διαβάστε περισσότερα

Σε μάχιμες θέσεις στην Αττική οι 700 της φύλαξης στόχων.

d465a-creteplus_gr_omada_dias

Σε περίπου 300 υπολογίζονται οι αστυνομικοί που υπηρετούν στο 5ο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας Αττικής και πρόκειται να αποσυρθούν από τη φύλαξη επιχειρηματιών, τραπεζιτών και δημοσιογράφων. Αλλοι 400 αστυνομικοί, που ανήκουν στη Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και διατίθενται για τη φύλαξη πρώην υπουργών και γενικών γραμματέων, αναμένεται να πάρουν φύλλα πορείας για Τμήματα Ασφαλείας και άλλες «μάχιμες» υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., όπως η ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η Αμεση Δράση κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Νέα